Виховання — велика справа:

                                                                     воно вирішує долю людини.

                                                                                                 В. Бєлінський

     

          Виховна система Біляївського навчально-виховного комплексу – спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх членів шкільного співтовариства, сукупність взаємодіючих компонентів, що і сприяє розвитку особистості та колективу. Виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Виховання громадянина України шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій і науково - методичних досягнень у навчально-виховному процесі».

Керуючись Основними орієнтирами  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів важливе місце у системі виховної діяльності Біляївського НВК відведено  створенню цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.  У нашому НВК виховна система - це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, батьківською радою, громадою, творча співдружність з БДЮТ та  ДЮСШ району, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування. Розбудова Української держави на демократичних і гуманістичних засадах вимагає вдосконалення системи виховання молоді, зміни світоглядних орієнтацій, розширення національної самосвідомості, підвищення духовності вчителя-наставника. Функції класного керівника, хоч і нормативно визначені, але недостатньо втілюються в практику шкільного життя. Загально визнано, що в школі потрібен не “керівник”, а “наставник”, товариш, умілий помічник, здатний зрозуміти окремого учня і цілий клас, забезпечити їхню партнерську взаємодію, добрати ефективні форми й методи індивідуальної та групової роботи. Діяльність класного керівника є важливішою ланкою у виховній системі НВК, основним механізмом організації індивідуального підходу до вихованців, одним із вирішальних елементів виховного процесу, що організується. Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення.

 

Основні принципи  побудови виховної системи Біляївського НВК:

v принцип перший — «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що, на нашу думку, є найважливішим у навчально-виховному процесі);

v принцип другий — духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але їх духовною насиченістю. Виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості;

v принцип третій — ставлення до дитини як суб’єкта власного розвитку реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності;

v принцип четвертий — індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватися, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.

На сучасному етапі пріоритети виховної роботи  Біляївського НВК :

v збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

v виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

v розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей;

v  використання сучасних інформаційних технологій в управлінській  діяльності та в навчально-виховному процесі НВК.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів в НВК спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки. Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до поза навчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят. Принцип учнівського самоврядування у нашому НВК «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо» є одним із найважливіших у його роботі. Діє дитяча юнацька організація «Прометей».  Лідером є Голуб Ганна, яка є активним учасником районних та обласних семінарів. Виховна система НВК відображає суть виховання не як спеціально придуманої певної кількості заходів, а як спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і обов'язків. Включення особистості в таку систему сприяє її розвиткові й вихованню у неї високих, моральних якостей.         

       Отже, виховна система нашого НВК — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату. Стратегія роботи на майбутнє відповідно Основним орієнтирам виховання - це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.

Основні завдання виховної роботи

1. Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5. Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7. Підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів.

8. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки. Вироблення гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку, статевому вихованні.

9. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

10. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та НВК.